<<< ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ...ИЧЕСКИЯ СТОПАДЖИЯ <<< 

ПЛЕДОАРИЯ вместо ПРЕДГОВОРОбикновено в предговора авторът се оправдава и обяснява защо е написал своето произведение. Тъй като подозирам, че обвиненията срещу моя "Пътеводител на ...ическия стопаджия" ще са сериозни, реших да не се защитавам сама, а да си наема професионален съдебен защитник, чиято защитна реч прилагам:


ЧРЕЗ

ВЪРХОВИЯ КАСТРАЦИОНЕН СЪД

ДО
ГАЛАКТИЧЕСКИЯ СЪД
ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА
НА ЧОВЕКА И ЧОВЕКОПОДОБНИТЕ НЕМУ


ПИСМЕНА ЗАЩИТА


от Адвокат на Дявола, процесуален представител на
МАРИАНА ЕВЛОГИЕВА -
без особени белези на нощта светлина,
нехваната, незадържана, неомъжена, неосъждана,
без родствени връзки със страните по делото
до втора съребрена линия по сватовство,
ИЩЦА ПО ГР. Д. № 666/ 999 г.УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ВСЕЛЕНСКИ СЪДИИ,

Моля, съобразно с Вашата некомпетентност, да превишите предоставените Ви правомощия по закон и да се произнесете с решение по същество недопустимо, а по целесъобразност правилно, с което да УВАЖИТЕ ИЗЦЯЛО ИСКА НА ИЩЦАТА като напълно доказан по основание и размер.

Считам, че доверителката ми има право да иска каквото си иска, а именно: да се издаде пълен тридесет и петтомник на собствения й "ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ГАЛАКТИЧЕСКИЯ СТОПАДЖИЯ", надлежно прошнурован, прономерован и натурално заверен от некомпетентните органи на властта. Същият да бъде обнародват във всеки брой на Държавен вестник и да се разпространява безплатно по РЕП-ове, РМД-та, ГКПП-та, ДОО-та, ДОД-и, ДДС-та, за сметка на данъкоплатеца.

Доводите ми във връзка с гореизложеното свеждам до знанието Ви както следва:

Лицето Мариана Евлогиева притежава особени заслуги в развитието на галактическата правна доктрина по принцип, а по същество - в развитието на юридическата техника, постигнато чрез разработването на особени материално-правни и процесуално-правни правила и процедури по Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г.) и Правилника за прилагането му (Приет с ПМС № 36 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 25 от 22.03.1996 г.). Както сами се убеждавате, Уважаеми съдии, законът е приет три години след правилника, който от своя страна обяснява как се прилага първият. И ако за пролетариата тригодишният срок е цяла петилетка в съкратени срокове, то за несведущия галактически стопаджия това си е чиста проба манджа с грозде.

И тук е приносът на доверителката ми в развитието на развитието на теорията, практиката, теологията и токсикологията. Същата, използвайки натрупаните лингвистични, филологични и алогични познания, ги транформира в опит и опровергава римско-правната норма: "Незнанието на правото никого не оправдава." Последната от векове се конфронтира с библейската такава, а именно: "Блажени са низшите духом". От разширителното тълкуване на двете разпоредби следва, че незнаещите правото са блажени - субективно право, от което никой правен субект не се е възползвал, откакто свят светува чак до наши дни. Чрез фундаменталния си труд на Мариана Евлогиева свежда правото до знанието на низшите духом. Считам, че тя следва да бъде възнаградена с орден "Мадарски конник" или поне с "Троянски кон". Мотивите си излагам подробно и в резюме по-долу.

Структурирано и мотивирано доверителката ми превежда на разбираем дори за системен администратор език Закона за държавната администрация. Чрез Пътеводителя на бюрократическия стопаджия става ясно като бял ден, дори за попадналите в сатурнова дупка, следното: Администраторът не е лице, което всекидневно, но безуспешно оправдава Бил Гейтс за седемте му смъртни гряха. От ръководството и програмистите на Delphi с елементи на изкуствен интелект, в едно с Мунчо и децата му, се досетиха, че абривиутерата PC /Pesonal Computer или Персонален компютър/, всъщност означава Public Convenience /"Публично удобство" буквално, а по смисъл "Обществена тоалетна" - има ги на лондонското летище./ За своя принос в развитието на операционните технологии Мариана Евлогиева беше избрана единодушно за почетен председател на Галактическата информационно-технологична асоциация /съкратено ГИГА БИТ/. За целта първо я пребиха, а после й връчиха почетна грамота. Представям и моля да се допуснат за разглеждане следните писмени доказателства: грамотата плюс медицинско свидетелство за нанесена тежка телесна повреда - фрактура на черепно-мозъчната кухина.
Посредством фундаменталната си творческа продуктивност Мариана Евлогиева даде своя принос в развитието на правната гастроентерология и гинекология /За справка - “Пътеводител на гастрономическия стопаджия”, стр. 3, § 2, ред 1 отдясно наляво/. Усилията и се увенчаха с успех, когато изпълнителната власт си плю на ръцете поради пролетно-есенната профилактика на водата в столицата и прие следните нормативни актове:

Първо: НАРЕДБА № 2 от 10.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при търговия и внос на сперма от нерези, говежди и биволски бици / Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2003 г./.

Второ: НАРЕДБА № 12 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне развъдната стойност на овце и кози /Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 48 от 14.05.2002 г., в сила от 15.05.2003 г., изм., бр. 49 от 14.06.2005 г./

Трето, последно, но не и по важност: НАРЕДБА № 35 от 13.09.2002 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине /Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 90 от 24.09.2002 г./

Моля уважаемият съд да се убеди в приносът на доверителката ми в развитието на международното хуманитарно право като допусне следното веществено доказателство - печеният Гошко с лимонче в устата и морковче в дупенцето, почиващ с блажена усмивка върху канапе от задушени пресни картофки. Също така най-учтиво моля уважаемият съд да се въздържи от своя "Първичен инстинкт" с Шарън Стоун, като не предизвиква предумишлено киселини в стомаха си и не унищожава току-що представеното веществено доказателство.

Своя скромен, но ползотворен принос в развитието на рекламния бизнес Мариана Евлогиева даде с "Пътеводител на рекламологическия стопаджия". В духа на интерконтиненталния конструктивизъм и междузвездното партньорство за мир Галактическата асоциация на вселенските рекламни агенции /съкратено ГАВРА/ се стегна и впрегна всичките си усилия за усъвършенстваннето на авторското право и сродните му права, правото на интелектуална, че и правото на индустриална собственост. На своя ежегоден симпозиум ГАВРА присъди първата първа награда на рекламното лого "Между нас да си остане". Според неофициалната информация, с която разполагам, същото е регистрирано като търговска марка от производител на презервативи.
Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, с което да задължите ГАВРА да предостави запис от церемонията по връчването на годишните награди. В изявлението победителят с нескрит патос и въжделен възторг посочва първоприпричината за вдъхновение си - Творецът, Демиургът, Криейтърът на всяка нравоучителна реклама - Мариана Евлогиева.
Моля да принудите ГАРВА, под заплаха от ефективно изпълнение на смъртно наказание, да предостави и запис от телевизионния клип с логото "Между нас да си остане". Моля да задължите ГАВРА да цензурира наградената реклама, като постави кръгче, хиксче, чавка или човка на мястото, на което презервативът остава между младежа и девойката.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ВСЕЛЕНСКИ СЪДИИ,

Моля да оцените по справедливост и по шестобалната система приносът на моята доверителка в развитието на галактическата юрисдикция и юриспруденция. /За справка: Пътеводител на юридическия стопаджия едно и две/. От кардиналните мерки, които Мариана Евлогиева предприема в борбата срещу световния тероризъм, вселенския милитаризъм, космическия анархизъм и изпирането на пари без активни перли, безспорно е установено от фактическа и правна страна е, че:

Първо римско: Камила не е принцеса на Уелс. Истинското и име е Мата Космата. Заради показанията си в съдебния процес срещу Ал Капоне същата е включена в Програмата за защита на свидетели.
Моля уважаемият съд да допусне събиране на следното гласно доказателство: да се доведе чрез призоваване, при необходимост под стража и с налагане на глоба за неявяване от 1000 галактически лири, лицето Мата Космата /разбирай Камила, може и другърба/. Същата да отговори на следните въпроси от съществено значение за решаване предмета на спора:

Кога, кой, при какви обстоятелства, с какви специални разузнавателни средства и с кола маска на кой производител й позволи да се епилира?

На каква диета се подложи, за да мине през иглено ухо и да влезе в Бъкингамнския дворец?

Второ арабско: Най-дългият съдебен процес се точи не от римско, а от библейско време. Към настоящият момент все още няма влязла сила присъда. Решението на първоинстанционния съд е постановено при съществени процесуални нарушения, които грубо нарушават правото на защита на обвиняемите. Спорът "Адам и Ева срещу Господ Бог" е висящ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ВСЕЛЕНСКИ СЪДИИ,

Предвид гореизложеното моля да постановите решение, което да отговаря на изискването три в едно: сила на присъдено нещо, конститутивна сила и изпълнително действие.

Предвид непосредствено по-горе изложеното /делото Адам и Ева срещу Господ-Бог/ Ви уведомявам, че не е необходимо да бързате със законоустановения срок за произнасяне. Уведомявам Ви, декларирам, а освен това и залагам кило кръв и метър кожа, че жалба за бавност няма да пускам, ако просрочите срока. Тая /лицето М. Е./ си плати само 1/ 666 дробни части от хонорара ми, равняващ се на 30 сребърника. /Сега нали разбирате защо защитих само два-три от пътеводителите й - за другите не си плати въобще./ Парите веднага взех, проядох и пропих. Сега съм гол, бос, гладен, жаден и жален.

Предвид току-що изложеното Ви моля да ми издадете изпълнителен лист на извънсъдебно изпълнително основание - нотариално /или натурално не съм сигурен/ заверен договор за правна помощ между мен и лицето М. Х. с уговорено възнаграждение от 19980 сребърника. Същият ми е необходим, за да заведа изпълнително дело срещу гражданката Оу’Мариана (без I love you so much, естествено). Смятам да премина към принудително изпълнение спрямо цялото й движимо и недвижимо, секвестируемо и несеквестируемо имущество. Ще използвам частен съдия-изпълнител или фирма за събиране на вземания, ако се наложи. Средствата ми трябват, за да си купя тонер и да принтна най-после писмената защита на Адам и Ева по делото им срещу Господ-Бог. /Тия поне плащат в натура, ама още им гният ябълките на женски пазар./ Предварително Ви благодаря за колегиалността.


С уважение:
Подпис - сърп, змия и чук
/не се чете/web design: web @ interpres.org
илюстрации: valeri @ interpres.org